Making wise choice not to drink

人生不如事十常八九,當遇到問題時,我地都可能會不知所措。不過,正所謂「酒入愁腸愁更愁」,飲酒又點可能真正處理到你的情緒呢?飲酒後我地的反應會變得遲緩,莫講話難以避開意外,一旦遇到心懷不軌既人真係想反抗都反抗唔到,相當危險架。

其實,有時傷心、失落好正常。與其一個人面對,都可以選擇搵信任的朋友或者親人去支持自己!